§ 1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Celem Regulaminu serwisu internetowego Gamehag jest określenie zasad i warunków działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Gamehag zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.gamehag.com oraz określenie zakresu praw i obowiązków Administratora, Użytkowników i podmiotów Korzystający z Portalu.

 2. Administratorem serwisu jest Gaming sp. z o. o., ul. Strzelecka 5/8, 61-845 Poznań NIP: 7831749141 REGON: 365698526 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000643377.

 3. Operatorem technicznym udostępniającym infrastrukturę teleinformatyczną jest CashBill S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Rejtana 20, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323297, posiadającą numer NIP 6292410801, Regon 241048572

 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  Portalu – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach domeny www.gamehag.com
  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
  Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zarejestrowaną w Portalu i użytkującą w pełnym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny www.gamehag.com.
  Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć indywidualne konto użytkownika, zarejestrowane w Portalu w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika przy rejestracji.
  Profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć zbiór ustawień indywidualnie dopasowanych przez Użytkownika w koncie Użytkownika.
  Korzystającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z Portalu i użytkującą w ograniczonym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny www.gamehag.com.
  Partnerze – należy przez to rozumieć, podmiot u którego w ramach dokonywanych zakupów mogą zostać przyznane Kamienie Dusz.
  Gry – Gry udostępnione w gamehag.com
  Kamienie Dusz – punkty bezpłatnie lub odpłatnie przyznawane Użytkownikowi, gromadzone na Koncie Użytkownika.
  Nagroda – bonifikata przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby Kamieni Dusz oraz spełnieniu innych zasad i warunków określonych przez gamehag.com
  Sklep – miejsce, w którym Użytkownik będzie mógł dokonać wyboru Nagrody lub dokonać zakupu Kamieni Dusz.
  Operatorze – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy świadczący usługi telekomunikacyjne na obszarze kraju na podstawie koncesji.
  Tabela – należy przez to rozumieć wykaz numerów prefiks oraz treści wiadomości SMS wraz ze wysokością opłaty, będąca załącznikiem numer 1 do niniejszego regulaminu
  SMS (short message service) – należy rozumieć przez to usługę umożliwiającą przesyłanie z i na telefon komórkowy wiadomości tekstowych do 160 znaków między operatorami sieci komórkowych GSM.
  Forum – wirtualne miejsce spotkań użytkowników.
  Ranking – lista użytkowników usystematyzowana według zdobytych indywidualnie przez każdego z Użytkowników Kamieni Dusz.

§ 2 Zasady funkcjonowania Portalu

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej kody HTML5 lub starsze.

 2. Do korzystania z Portalu niezbędne może okazać się również dostosowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej protokołu SSL, plików Cookies.

 3. W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne może okazać się także zainstalowanie aplikacji JavaScript.

 4. Korzystanie z usług Portalu jest bezpłatne.

 5. Korzystający może w ograniczonym zakresie użytkować świadczone przez Portal usługi.

 6. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zostaje zapytany o zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług oferowanych przez Portal.

 7. Rejestracja w Portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 8. Rejestracja w Portalu dokonywana jest na czas nieokreślony.

 9. Użytkownik nie może zbyć praw wynikających z posiadania konta Użytkownika na Portalu na rzecz osoby trzeciej.

 10. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować swoje konto.

 11. Wraz z rejestracją w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych określony został w Polityce Prywatności.

 12. Wraz z rejestracją w Portalu Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora lub Partnerów informacji handlowej lub materiałów marketingowych na podany w procesie rejestracji adres e-mail. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pierwotnie wyrażoną zgodę.

 13. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie.

 14. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest prawidłowe wykonanie procesu rejestracji danych w profilu Użytkownika. Rejestracja może odbyć się przy pomocy portalu www.facebook.com poprzez zalogowanie się przez wskazany portal.

 15. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Portalu. W przypadku posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, Administrator może zablokować Konta, a następnie wezwać Użytkownika do dokonania wyboru jednego z nich oraz usunięcia pozostałych. W razie braku reakcji ze strony Użytkownika, Administrator może usunąć Konta Użytkownika po upływie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania Użytkownika

 16. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych uprawniających do zalogowania do jego Konta Użytkownika oraz do nieuzyskiwania takich danych od innych Użytkowników.

 17. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika odpowiedzialnego za naruszenie, bez podawania przyczyny. Blokada konta Użytkownika następuje na okres 30 dni albo do czasu ustania przyczyny blokady.

 18. W celu zabezpieczenia ciągłości korzystania z portalu oraz prawidłowego świadczenia usług, albo z przyczyn uzasadnionych wymogami prawnymi, Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw (poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w godzinach, w których z Portalu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Portalu.

 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, związane z korzystaniem z Portalu w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa. Użytkownicy Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań,w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

§ 3 Świadczenie usług

 1. Usługi oferowane w ramach Portalu służą zamieszczaniu i prezentowaniu przez Użytkowników treści umieszczonych bezpośrednio przez nich, korzystaniu z umieszczonych w Portalu gier, w tym zdobywaniu Kamieni Dusz, zapoznawaniu się z umieszczonymi w Portalu treściami oraz uczestnictwie w konwersacjach przeprowadzanych w ramach forum istniejącego na Portalu.

 2. Usługi oferowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Nagrody nie przysługują Użytkownikom, którzy dokonali procesu rejestracji na polskiej wersji portalu poza granicami kraju.

§ 4 Forum

 1. Przeglądanie forum jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.

 2. Użytkownik ma prawo do umieszczania na Portalu postów, tworzenia tematów oraz zakładania grup.

 3. Zabrania się rozpowszechniania w ramach treści umieszczanych w postach informacji, stanowiących naruszenie prawa, w szczególności propagujących faszystowski lub innego totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

 4. Zabrania się rozpowszechnianie treści pornograficznych ujawniających się w postaci przede wszystkim nakłaniania do rozpowszechniania pornografii czy też nakłaniania do nierządu, w tym i z małoletnimi.

 5. Użytkownik korzystający z Forum zobowiązany jest w swoich wypowiedziach do nie naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników, dobrych obyczajów czy też zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych.

§ 5 Kamienie Dusz i nagrody

 1. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Kamienie Dusz w zamian za wypełnianie zadań podczas korzystania z Gier umieszczonych na Portalu oraz przejściu na kolejny Poziom doświadczenia w użytkowanych przez siebie Grach.

 2. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Kamienie Dusz w przypadku polecenia Portalu, promocji Portalu lub podpięcia go pod profil na portalu społecznościowym, pobraniu aplikacji mobilnej.

 3. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego uzyskania Kamieni Dusz również poprzez dokonywanie zakupów u Partnerów. Lista Partnerów udostępniana jest na Portalu.

 4. W celu otrzymania bezpłatnych Kamieni Dusz za dokonywanie zakupów u Partnerów Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z adresu e-mail, który wskazany został przez niego w procesie rejestracji na Portalu.

 5. Administrator nie jest stroną czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, w tym również za nieprzyznanie lub przyznanie w mniejszej ilości Kamieni Dusz.

 6. W ramach funkcjonowania Portalu odbywać się będą akcje specjalne, dzięki którym Użytkownik może uzyskać dodatkowo bezpłatnie Kamienie Dusz. Przebieg akcji specjalnych oraz możliwość uzyskania Kamieni Dusz każdorazowo będzie ogłaszane na Portalu.

 7. Użytkownik ma możliwość odpłatnego nabycia Kamieni Dusz.

 8. Odpłatne nabycie Kamieni Dusz następuje poprzez płatność za pomocą usługi SMS, PayPal, PaySafeCard, przelewów bankowych. W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administatora na wskazany w procesie rejestacji przez Użytkownika e-mail oraz w jego panelu Użytkownik na podany w trakcie procesu rejestracji adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji odpłatnego nabycia Kamieni Dusz.

 9. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Administratorem a jego osobą w wyniku, której nabył odpłatnie Kamienie Dusz w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Odstąpienie od umowy Użytkownia może nastąpić bez podania przyczyny.

 10. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania w formie pisemnej oświadczenia o którym mowa w ustępie poprzedzającym na adres Administratora wskazany w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy by Użytkownik wysłał oświadczenie przed jego upływem.

 11. Administrator po weryfikacji otrzymanego oświadczenia dokona zwrotu uiszczonej kwoty na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność pierwotna. chyba że Użytkownik wyraził zgodę na zwrot wpłaconej kwoty w inny sposób.

 12. W przypadku odpłatnego nabycia Kamieni Dusz za pomocą usługi SMS Użytkownik zobowiązany jest do podania w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma zostać zwrot uiszczonej kwoty.

 13. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w błąd Administratora Portalu co do informacji, na podstawie których może uzyskać Kamienie Dusz.

 14. Uzyskiwanie przez Użytkownika Kamieni Dusz następuje w sposób automatyczny związany bezpośrednio z Rejestracją konta Użytkownika.

 15. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób zbyć, udostępnić osobom trzecim uzyskanych w ramach korzystania z Portalu Kamieni Dusz chyba, że postanowienia umieszczone na Portalu stanowią inaczej.

 16. Użytkownik nie może nabywać Kamieni Dusz w innym celu niż wykorzystanie ich w ramach Portalu.

 17. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zebranych przez Użytkownika Kamieni Dusz.

 18. Warunkiem otrzymania Nagród przez Użytkownika jest potwierdzenie adresu e-mail w trakcie procesu rejestracji oraz zebranie określonej liczby Kamieni Dusz.

 19. Użytkownik otrzyma Nagrodę po spełnieniu warunków określonych przez Administratora w ustępie powyżej. Liczba Kamieni Dusz, uprawniająca do otrzymania Nagrody zostaje wskazana na Portalu przez Administratora.

 20. Użytkownik ma prawo odpłatnie nabyć Kamienie Dusz celem zwiększenia ich ilości na Koncie Użytkownika równiez bezpośrednio przy wyborze Nagrody w sytuacji, gdy posiadania ilość nie pozwala na otrzymanie danej Nagrody.

 21. Odbiór Nagrody następuje poprzez przesłanie wiadomości sms wraz z unikalnym kodem na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

 22. Użytkownik dokonuje wyboru Nagrody w Sklepie. Każda Nagroda ma przyznaną minimalną liczbę Kamieni Dusz za które Użytkownik może ją nabyć.

 23. Administrator zobowiązuje się przekazać Nagrodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia uzyskania przez Użytkownika odpowiedniej ilości Kamieni Dusz.

 24. Otrzymanie Nagrody powoduje automatyczne zmniejszenie liczby Kamieni Duszy na Koncie Użytkownika.

§ 6 Warunki świadczenia usługi SMS

 1. Celem usługi SMS jest zasilenie wirtualnego konta Użytkownika poprzez odpłatne nabycie dodatkowej liczby Kamieni Dusz za pomocą wiadomości SMS na wskazany w Tabeli numer telefonu oraz o treści zgodnie z przedstawioną.

 2. Użytkownik każdorazowo ponosi opłatę za wysłanie SMS, mającego na celu uzyskanie określonej liczby Kamieni Dusz w ramach posiadanego Konta, według taryfy wskazanej w Tabeli, o której mowa w ust. 6 poniżej.

 3. Warunkiem skorzystania z usługi SMS, jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 4. Z usługi SMS korzystać mogą Użytkownicy telefonów komórkowych lub innych urządzeń o parametrach/funkcjonalnościach umożliwiających korzystanie z usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS'ów MT w sieci Orange polska S.A. (Orange), sieci T-mobile Polska S.A. (T-Mobile), sieci P4 Sp. z o.o. (Play), oraz Polkomtel Sp.z.o.o (Plus).

 5. Użytkownik chcący skorzystać z usługi SMS wysyła wiadomość SMS o treści i pod na numer prefiks wskazany w Tabeli.

 6. Po wysłaniu wiadomości SMS pod wybrany numer prefiks oraz o treści wskazanej w Tabeli Użytkownik, w zwrotnej odpowiedzi SMS otrzymuje jednorazowy, indywidualny kod, który zobowiązany jest wpisać w formularzu SMS dostępnym na stronie portalu. Wpisanie prawidłowego kodu powoduje niezwłoczne automatyczne przyznanie Kamieni Dusz, w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

 7. Tabela:

  Lp. Numer prefiks Treść wiadomości Ilość nabytych Kamieni Dusz Koszt SMS
  1. 71480 gamehag 40 1 zł netto/ 1,23 brutto
  2. 72480 gamehag 80 2 zł netto/ 2,46 brutto
  3. 73480 gamehag 120 3 zł netto/ 3,69 brutto
  4. 74480 gamehag 160 4 zł netto/ 4,92 brutto
  5. 75480 gamehag 200 5 zł netto/ 6,15 brutto
  6. 76480 gamehag 240 6 zł netto/ 7,38 brutto
  7. 79480 gamehag 360 9 zł netto/ 11,07 brutto
  8. 91400 gamehag 700 14 zł netto/ 17,22 brutto
  9. 91900 gamehag 850 19 zł netto/ 23,37 brutto
  10. 92022 gamehag 890 20 zł netto/ 24,60 brutto
  11. 92550 gamehag 1000 25 netto/ 30,75 brutto
 8. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub żądania Operatora do wstrzymania wykonania usługi Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu ustania przyczyny uzasadniającej odmowę świadczenia usługi.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Użytkownik korzystający z Portalu w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, zdjęcia, oświadcza, że czyni to w granicach przysługujących mu praw lub zgód niezbędnych ich do rozpowszechniania, w tym kopiowania i swoim zachowaniem nie narusza przepisów obowiązujących ustaw, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż jego zachowanie nie narusza praw osób trzecich.

 2. Użytkownik korzystający z Portalu, w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, djęcia upoważnia tym samym Administratora oraz Korzystających i innych Użytkowników do orzystania z nich w zakresie rozpowszechniania poprzez wystawienie, odtworzenie oraz adawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy ógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 3. Użytkownik korzystający z Portalu w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, djęcia i inne efekty pracy indywidualnej, ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw utorskich osób trzecich. Użytkownik jednocześnie zwalnia Administratora z odpowiedzialności a naruszenia praw osób trzecich na skutek ww. działań oraz pokryje wszelkie koszty powstałe o stronie Administratora w związku z naruszeniem praw osób trzecich.

§ 8 Reklamacje

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.

 2. Wszelkie zakłócenia występujące podczas korzystania z Portalu, a związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Użytkownika. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: reklamacje@gamehag.com Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu, a także naruszenia ze strony innych Użytkowników Portalu.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika lub Wydawcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.

 4. W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto e-mail podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez przesłanie informacji na konto oraz zostaną ogłoszone na Portalu. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika.

 3. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem bądź Administratorem a Korzystającym strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

 4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1.

 5. Usługa SMS uruchomiona zostaje z dniem 02.08.2016.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 sierpnia 2016 r.

Załącznik nr 1
Chwilunia!!!
Naprawdę chcesz mnie opuścić?
Przecież na Gamehagu możesz zdobywać prawdziwe nagrody za darmo!
Nie wierzysz mi?
Zarejestruj się!