• Zaloguj Zarejestruj

  Zbieraj

  Nagrody

  Społeczność

  Jak to działa

  Interested in getting rewards for free?
  $5 for every new user with code: EARNWEB5
  Register in browser or download mobile app to redeem your bonus:
  Register Download
  Earnweb QR
  Technologia Google Translate Tłumacz

  Regulamin

  § 1 Postanowienia ogólne i definicje

  1. Celem Regulaminu serwisu internetowego Gamehag jest określenie zasad i warunków działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu Gamehag zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.gamehag.com oraz określenie zakresu praw i obowiązków Administratora, Użytkowników i podmiotów Korzystający z Portalu.

  2. Administratorem serwisu jest Monetico sp. z o. o., ul. Hubska 52 lok. 14, 50-502 Wrocław, NIP: 8992938356 REGON: 52324884400000 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000994640.

  3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
   a) Portalu – należy przez to rozumieć usługę świadczoną w ramach domeny www.gamehag.com
   b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
   c) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, zarejestrowaną w Portalu i użytkującą w pełnym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny www.gamehag.com.
   d) Profilu Użytkownika – należy przez to rozumieć zbiór ustawień indywidualnie dopasowanych przez Użytkownika w koncie Użytkownika.
   e) Korzystającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, korzystającą z Portalu i użytkującą w ograniczonym zakresie z usług świadczonych w ramach domeny www.gamehag.com.
   f) Partnerze – należy przez to rozumieć, podmiot u którego w ramach dokonywanych zakupów mogą zostać przyznane Kamienie Dusz.
   g) Gry – Gry udostępnione w gamehag.com
   h) Kamienie Dusz – punkty bezpłatnie lub odpłatnie przyznawane Użytkownikowi, gromadzone na Koncie Użytkownika.
   i) Nagroda – bonifikata przyznawana Użytkownikowi w związku ze zdobyciem określonej liczby Kamieni Dusz oraz spełnieniu innych zasad i warunków określonych przez gamehag.com
   j) Sklep – miejsce, w którym Użytkownik będzie mógł dokonać wyboru Nagrody lub dokonać zakupu Kamieni Dusz.
   k) Forum – wirtualne miejsce spotkań użytkowników.
   l) Ranking – lista użytkowników usystematyzowana według zdobytych indywidualnie przez każdego z Użytkowników Kamieni Dusz.
   m) bonusach – należy przez to rozumieć różnego typu preferencje, udogodnienia oraz inne przywileje, które może posiadać Użytkownik w ramach konta VIP, w szczególności takie, jak: — preferencyjna obsługa zgłoszeń Użytkownika przez support; — bonusy w Grach; — zniżki na Nagrody; — zwiększona liczba Kamieni Dusz, które są przyznawane za codzienne logowanie się w Portalu; — dostęp do darmowych skrzynek na stronie w ramach systemu skrzynek;
   n) koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć indywidualne konto Użytkownika, zarejestrowane w Portalu w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika przy rejestracji; konto Użytkownika może być kontem podstawowym lub kontem VIP;
   o) koncie podstawowym – należy przez to rozumieć konto Użytkownika wyposażone w podstawowe funkcjonalności, którego używanie jest nieodpłatne (Administrator nie pobiera opłat za korzystanie z konta podstawowego przez Użytkownika);
   p) koncie VIP – należy przez to rozumieć konto Użytkownika, w ramach którego Administrator przyznaje Użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności (np. poprzez tworzenie grup na Forum, wyłączenie wyświetlania reklam w Portalu, graficzne wyróżnienie konta Użytkownika etc.) oraz bonusy — w zamian za opłatę wnoszoną przez Użytkownika w wysokości ustalonej w cenniku
   r) okresie rozliczeniowym – należy przez to rozumieć okres, za który Administratorowi przysługuje opłata za korzystanie z konta VIP.
   s) opłacie za konto VIP – należy przez to rozumieć wynagrodzenie należne Administratorowi z tytułu świadczenia przez niego usług w ramach konta VIP — zgodnie z ustalonym cennikiem. Administrator na potrzeby akcji specjalnych może czasowo rezygnować z pobierania opłaty za konto VIP — zgodnie z informacjami o akcjach specjalnych;
   t) shadowingu – należy przez to rozumieć prezentację każdemu Użytkownikowi funkcjonalności konta VIP poprzez ich wyszarzenie i wskazanie gotowości do aktywacji, w celu zaprezentowania korzyści i różnic, które wynikają z posiadania konta VIP;
   u) urok – należy przez to rozumieć dodatkowy system wpływający na przyznawanie Kamieni Dusz użytkownikom portalu;

  § 2 Zasady funkcjonowania Portalu

  1. Warunkiem technicznym niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej kody HTML5 lub starsze.

  2. Do korzystania z Portalu niezbędne może okazać się również dostosowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej protokołu SSL, plików Cookies

  3. W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne może okazać się także zainstalowanie aplikacji JavaScript.

  4. Usługi oferowane w ramach Portalu służą zamieszczaniu i prezentowaniu przez Użytkowników treści umieszczonych bezpośrednio przez nich, korzystaniu z umieszczonych w Portalu Gier, w tym zdobywaniu Kamieni Dusz, zapoznawaniu się z umieszczonymi w Portalu treściami oraz uczestnictwie w konwersacjach przeprowadzanych w ramach forum istniejącego na Portalu.

  5. Usługi oferowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

  6. Korzystanie z Portalu w regionie niezgodnym z krajem rejestracji jest niemożliwe. W wypadku zmiany miejsca zamieszkania Użytkownik może zwrócić się do Administratora z prośbą o zmianę regionu.

  7. Użytkownik — pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Użytkownika — nie może korzystać z Portalu i Usług: a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Administratora przez innych użytkowników; b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa; c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym; d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Administratora.

  8. Administrator jest uprawniony do stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które będą służyć między innymi zapobieganiu oszustwom, bezprawnemu korzystaniu z cudzych kart płatniczych i kont, kradzieży cudzej tożsamości etc., oraz do dokonywania weryfikacji Użytkowników w tym zakresie.

  9. W przypadku, gdy Administrator w wyniku środków stosowanych zgodnie z ust. 8 poweźmie uzasadnione wątpliwości co do legalności poczynań Użytkownika, Administrator jest uprawniony do: a) wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień; b) dokonania blokady konta Użytkownika; c) usunięcia konta Użytkownika; d) zawiadomienia odpowiednich organów państwowych i służb o działaniach Użytkownika.

  10. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zostaje zapytany o zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług oferowanych przez Administratora.

  11. W celu zabezpieczenia ciągłości korzystania z Portalu oraz prawidłowego świadczenia usług, albo z przyczyn uzasadnionych wymogami prawnymi, Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu spowodowanych potrzebami konserwacji czy unowocześnianiu urządzeń bądź oprogramowania elektronicznego, przy czym zobowiązuje się do zminimalizowania uciążliwości związanych z występowaniem ww. przerw (poprzez np. dokonywanie konserwacji lub unowocześniania urządzeń w godzinach, w których z Portalu korzysta jak najmniej Użytkowników), tak aby zapewnić możliwie najdogodniejsze i niezakłócone korzystanie z Portalu.

  12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, związane z korzystaniem z Portalu w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa. Użytkownicy Portalu ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań, w szczególności są odpowiedzialni za zgodność swoich działań z obowiązującym prawem. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Użytkownika, Administrator zgłosi ten fakt organom ścigania.

  § 3 Konto użytkownika i zasady korzystania z niego

  1. Korzystanie z usług Portalu bez rejestracji Użytkownika i w ramach konta podstawowego jest bezpłatne, natomiast korzystanie z Portalu w ramach konta VIP wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty przez Użytkownika — na zasadach opisanych w § 4.

  2. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zostaje zapytany o zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług oferowanych przez Administratora.

  3. Rejestracja w Portalu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

  4. Rejestracja w Portalu dokonywana jest na czas nieokreślony, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony — z zastrzeżeniem ust. 5.

  5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z konta VIP umowa o świadczenie usług związanych z kontem VIP jest zawierana na czas określony — równy okresowi rozliczeniowemu. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zmiany konta VIP na konto podstawowe, zawarcie umowy na kolejny okres rozliczeniowy następuje automatycznie, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności z tym związanych.

  6. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest prawidłowe wykonanie procesu rejestracji danych w Profilu Użytkownika. Rejestracja może odbyć się za pomocą portalu www.facebook.com poprzez zalogowanie się przez wskazany portal.

  7. Użytkownik, dokonując rejestracji w Portalu, domyślnie rejestruje konto podstawowe.

  8. Administrator w odniesieniu do kont VIP może stosować shadowing — w zakresie przez siebie ustalonym.

  9. Administrator — w ramach akcji specjalnej — może dać Użytkownikom dostęp do konta VIP bez pobierania opłaty za konto VIP lub za opłatą w niższej wysokości — zgodnie z informacjami o akcjach specjalnych.

  10. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany konta podstawowego na konto VIP.

  11. Aby:
   a) zmienić konto podstawowe na konto VIP — Użytkownik jest zobowiązany aktywować subskrypcję poprzez złożenie dyspozycji aktywowania konta VIP w swoim koncie Użytkownika;
   b) zmienić konto VIP na konto podstawowe — Użytkownik jest zobowiązany anulować subskrypcję poprzez złożenie dyspozycji dezaktywowania konta VIP w swoim koncie Użytkownika

  12. Aktywacja konta VIP następuje z chwilą zaksięgowania na rachunku Administratora pierwszej opłaty za konto VIP — zgodnie z zasadami przewidzianymi w § 5.

  13. Zmiana konta VIP na konto podstawowe jest możliwa od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim dniu ostatniego okresu rozliczeniowego, za który została wniesiona opłata za konto VIP.

  14. Użytkownik może w każdej chwili całkowicie dezaktywować konto Użytkownika. W celu dezaktywacji należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego: https://gamehag.com/pl/chat . W przypadku korzystania z konta VIP dezaktywacja konta Użytkownika następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po ostatnim dniu ostatniego okresu rozliczeniowego, za który została wniesiona opłata za konto VIP.

  15. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Portalu. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, Administrator nakłada bezterminowe blokady na wszystkie Konta.

  16. W przypadku podejrzenia lub wykrycia korzystania przez Użytkownika z połączenia VPN, Proxy lub TOR następuje nałożenie bezterminowej blokady na Konto Użytkownika.

  17. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych uprawniających do zalogowania do jego Konta Użytkownika oraz do nieuzyskiwania takich danych od innych Użytkowników.

  18. Użytkownik nie może zbyć praw wynikających z posiadania konta Użytkownika w Portalu na rzecz osoby trzeciej.

  19. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa lub naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub blokady konta Użytkownika. Blokada konta Użytkownika następuje na czas określony wynoszący 30 dni lub — w przypadkach wskazanych w Regulaminie — na czas nieokreślony.

  § 4 Opłaty za konto VIP

  1. Administrator — w celu uiszczenia opłaty za konto VIP — oferuje Użytkownikom co najmniej 2 opcje dokonywania zapłaty: a) poprzez podpięcie karty płatniczej — opłaty są pobierane bezpośrednio z karty płatniczej; b) poprzez podpięcie konta PayPal.

  2. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać minimalne saldo na karcie płatniczej albo koncie PayPal, aby korzystanie z konta VIP było możliwe. Brak minimalnego salda powoduje blokadę funkcjonalności i bonusów przypisanych do konta VIP — poprzez automatyczną zmianę konta VIP na konto podstawowe.

  3. Uiszczenie opłaty za konto VIP następuje z góry, tj. środki pieniężne są pobierane w sposób automatyczny z karty płatniczej lub konta PayPal w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. Pobieranie opłat za konto VIP następuje do czasu dokonania przez Użytkownika zmiany konta VIP na konto podstawowe lub dezaktywacji konta Użytkownika.

  4. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3, są pobierane w wysokości opłat.

  5. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z konta VIP z własnej winy, nie przysługuje mu zwrot opłaty za konto VIP — w całości lub części.

  6. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług związanych z kontem VIP z winy Administratora Administrator zwraca Użytkownikowi opłatę za konto VIP w wysokości proporcjonalnej do okresu pomiędzy dniem rozwiązania Umowy a ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, za który została wniesiona opłata za konto VIP.

  7. Na życzenie Użytkownika Administrator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Administratorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

  8. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

  9. Użytkownik upoważnia Administratora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.

  10. Administrator nie gromadzi żadnych danych dotyczących kart płatniczych.

  § 5 Forum

  1. Przeglądanie forum jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.

  2. Użytkownik ma prawo do umieszczania na Portalu postów, tworzenia tematów oraz zakładania grup.

  3. Zabrania się rozpowszechniania w ramach treści umieszczanych w postach informacji, stanowiących naruszenie prawa, w szczególności propagujących faszystowski lub innego totalitarnego ustroju państwa i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

  4. Zabrania się rozpowszechnianie treści pornograficznych ujawniających się w postaci przede wszystkim nakłaniania do rozpowszechniania pornografii czy też nakłaniania do nierządu, w tym i z małoletnimi.

  5. Użytkownik korzystający z Forum zobowiązany jest w swoich wypowiedziach do nie naruszania dóbr osobistych innych Użytkowników, dobrych obyczajów czy też zawierać treści wulgarnych lub obraźliwych.

  6. Administrator zastrzega sobie prawo do nałożenia, na Konto Użytkownika bezterminowej blokady tworzenia treści na Forum, w przypadku naruszeń Regulaminu.

  § 6 Kamienie Dusz i nagrody

  1. Użytkownik uzyskuje bezpłatnie Kamienie Dusz w zamian za wypełnianie zadań podczas korzystania z Gier umieszczonych na Portalu oraz za inne formy aktywności określone przez Administratora.

  2. Użytkownik ma dodatkową możliwość bezpłatnego uzyskania Kamieni Dusz poprzez wykonywanie zadań oraz realizację ofert u Partnerów portalu. Lista partnerów udostępniana jest na Portalu.

  3. W celu otrzymania bezpłatnych Kamieni Dusz za dokonywanie zakupów u Partnerów Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z adresu e-mail, który wskazany został przez niego w procesie rejestracji na Portalu.

  4. Administrator nie jest stroną czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera, w tym również za nieprzyznanie lub przyznanie w mniejszej ilości Kamieni Dusz.

  5. W ramach funkcjonowania Portalu odbywać się będą akcje specjalne, dzięki którym Użytkownik może uzyskać dodatkowo bezpłatnie Kamienie Dusz. Przebieg akcji specjalnych oraz możliwość uzyskania Kamieni Dusz każdorazowo będzie ogłaszane na Portalu.

  6. Użytkownik ma możliwość odpłatnego nabycia Kamieni Dusz.

  7. Odpłatne nabycie Kamieni Dusz następuje poprzez płatność za pomocą usługi PayPal, PaySafeCard, przelewów bankowych. W terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Administatora na wskazany w procesie rejestracji przez Użytkownika e-mail oraz w jego panelu Użytkownik na podany w trakcie procesu rejestracji adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji odpłatnego nabycia Kamieni Dusz.

  8. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Administratorem a jego osobą w wyniku, której nabył odpłatnie Kamienie Dusz w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Odstąpienie od umowy Użytkownika może nastąpić bez podania przyczyny.

  9. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania w formie pisemnej oświadczenia o którym mowa w ustępie poprzedzającym na adres Administratora wskazany w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy by Użytkownik wysłał oświadczenie przed jego upływem.

  10. Administrator po weryfikacji otrzymanego oświadczenia dokona zwrotu uiszczonej kwoty na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność pierwotna. chyba że Użytkownik wyraził zgodę na zwrot wpłaconej kwoty w inny sposób.

  11. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w błąd Administratora Portalu co do informacji, na podstawie których może uzyskać Kamienie Dusz.

  12. Uzyskiwanie przez Użytkownika Kamieni Dusz następuje w sposób automatyczny związany bezpośrednio z Rejestracją konta Użytkownika.

  13. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób zbyć, udostępnić osobom trzecim uzyskanych w ramach korzystania z Portalu Kamieni Dusz chyba, że postanowienia umieszczone na Portalu stanowią inaczej.

  14. Użytkownik nie może nabywać Kamieni Dusz w innym celu niż wykorzystanie ich w ramach Portalu.

  15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zebranych przez Użytkownika Kamieni Dusz.

  16. Warunkiem otrzymania Nagród przez Użytkownika jest potwierdzenie adresu e-mail w trakcie procesu rejestracji oraz zebranie określonej liczby Kamieni Dusz.

  17. Użytkownik otrzyma Nagrodę po spełnieniu warunków określonych przez Administratora w ustępie powyżej. Liczba Kamieni Dusz, uprawniająca do otrzymania Nagrody zostaje wskazana na Portalu przez Administratora.

  18. Użytkownik ma prawo odpłatnie nabyć Kamienie Dusz celem zwiększenia ich ilości na Koncie Użytkownika również bezpośrednio przy wyborze Nagrody w sytuacji, gdy posiadania ilość nie pozwala na otrzymanie danej Nagrody.

  19. Użytkownik dokonuje wyboru Nagrody w Sklepie. Każda Nagroda ma przyznaną minimalną liczbę Kamieni Dusz za które Użytkownik może ją nabyć.

  20. Administrator zobowiązuje się przekazać Nagrodę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia potwierdzenia uzyskania przez Użytkownika odpowiedniej ilości Kamieni Dusz. W przypadku zamówienia Nagrody, która jest niedostępna, Administrator dokonuje zwrotu odpowiedniej ilości Kamieni Dusz.

  21. Zamówienie Nagrody powoduje automatyczne zmniejszenie liczby Kamieni Dusz na Koncie Użytkownika.

  22. Jeżeli w ciągu 7 dni Użytkownik nie wykona nowego zadania Portalu Gamehag.com zostaje objęty Urokiem, który powoduje zmiany w przyznawaniu Kamieni Dusz, a jego konto otrzymuje tytuł Zaklętej Żaby:
   a) użytkownik przestaje otrzymywać dzienne Kamienie Dusz przyznawane za codzienne logowanie;
   b) użytkownik otrzymuje 10% kwoty Kamieni Dusz przyznawanej za stworzone Artykuły;
   c) użytkownik otrzymuje 10% kwoty Kamieni Dusz za sprzedane nagrody;
   d) użytkownik nie otrzymuje Kamieni Dusz za głosowanie nad Artykułami;
   e) użytkownik nie otrzymuje Kamieni Dusz za zgłaszanie postów.

  23. Jeżeli w ciągu 30 dni Użytkownik nie wykona nowego zadania Portalu Gamehag.com zostaje objęty Urokiem, który powoduje zmiany w przyznawaniu Kamieni Dusz, a jego konto otrzymuje tytuł Oślizgłej Ropuchy:
   a) utrzymane zostają zmiany w przyznawaniu Kamieni Dusz na koncie użytkownika wynikające z posiadania tytułu Zaklętej Żaby;
   b) z konta użytkownika odejmowane jest 50 Kamieni Dusz co każde 7 dni aż do czasu zdjęcia Uroku.

  24. Jeżeli konto Użytkownika zostało objęte działaniem Uroku, można cofnąć uzyskane efekty poprzez wykonanie przynajmniej jednego zadania z Gier lub Ścian Ofert dostępnych na Portalu Gamehag.com

  25. Po cofnięciu efektów Uroku z konta Użytkownika, Użytkownik otrzymuje status Tarczy Magicznej, która pozwala na jednorazowe zdobycie bonusu w postaci dodatkowych 5% kwoty Kamieni Dusz w zamian za wykonanie pierwszego zadania po zdjęciu Uroku.

  26. Status Tarczy Magicznej trwa 7 dni od zdjęcia Uroku. Jeżeli Użytkownik nie wykona przynajmniej jednego zadania w tym czasie, traci status Tarczy Magicznej, a jego konto ponownie otrzymuje tytuł Zaklętej Żaby.

  27. Status Tarczy Magicznej Użytkownik otrzymuje każdorazowo po zdjęciu Uroku.

  § 7 Prawa autorskie

  1. Użytkownik korzystający z Portalu w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, zdjęcia, oświadcza, że czyni to w granicach przysługujących mu praw lub zgód niezbędnych ich do rozpowszechniania, w tym kopiowania i swoim zachowaniem nie narusza obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza jednocześnie, iż jego zachowanie nie narusza praw osób trzecich.

  2. Użytkownik korzystający z Portalu, w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, zjęcia upoważnia tym samym Administratora oraz Korzystających i innych Użytkowników do korzystania z nich w zakresie rozpowszechniania poprzez wystawienie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  3. Użytkownik korzystający z Portalu w ten sposób, że umieszcza w nim treści, materiały, filmy, zdjęcia i inne efekty pracy indywidualnej, ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. Użytkownik jednocześnie zwalnia Administratora z odpowiedzialności a naruszenia praw osób trzecich na skutek ww. działań oraz pokryje wszelkie koszty powstałe po stronie Administratora w związku z naruszeniem praw osób trzecich.

  § 8 Reklamacje

  1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.

  2. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zostać wysłane na adres e-mail: [email protected]

  3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika lub Wydawcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.

  4. W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika.

  5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail, z którego została nadesłana.

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez przesłanie informacji na konto oraz zostaną ogłoszone na Portalu. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika.

  3. Wszelkie spory powstałe w trakcie trwania współpracy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem bądź Administratorem a Korzystającym strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

  4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1.

  5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 2.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2020 r.

  Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Regulamin wtyczki Regulamin do 15.07.2020