• Zaloguj Zarejestruj

  Zbieraj

  Nagrody

  Społeczność

  Jak to działa

  Wejdź na nową stronę do zarabiania - Earnweb.com

  Oceń artykuł "My Fanstasy Online 3 "

  (5/5) 1 ocena
  miorts, 25 lutego 2017 09:23

  My Fanstasy Online 3

  MFO3 jest grą przeglądarkową typu MMORPG.
  Arkadia* w trzeciej wersji niewiele różni się od tej z drugiej, pomijając lepszą grafikę. Największa różnica to taka, że ta Arkadia będzie posiadać jeszcze więcej innych lokacji.
  Obecnie możliwe jest dojście do pięciu miast,lecz będzie pojawiało się ich jeszcze więcej. Występują tu także eventy odbywające się na Wielkanoc,Halloween,Walentynki i Boże Narodzenie.
  Eventy trwają około 1.5 tygodnia.Ilość bossów to obecnie ponad czterdzieści. Są nimi:
  -Wielkie Ptaszysko
  -Gacek x2
  -Goblin Karłowaty
  -Niebieska Galareta
  -Nimfa
  -Królowa Szerszeni
  -2x Upity Bandyta
  -Raps
  -Goblin Królewski

  -Dowódczyni Gildii
  - i wiele, wiele więcej

  Obecnie maksymalny poziomem jest 65,ale ze zbliżającą się aktualizacje będzie to około 80 poziom.
  Ja sam posiadam poziom 42 i męczę się z bossem...Zielonym Smokiem!

  Występują tu też Mini-Bossy.
  Minibossy to potężniejszy rodzaj zwykłych bossów, jednakże można pokonywać je wielokrotnie i walczyć z nimi grupowo - tym samym prawie wszystkie minibossy posiadają zdolności o działaniu na całą grupę graczy. Zazwyczaj bije się je właśnie w grupie kilkuosobowej do czasu osiągnięcia odpowiedniego poziomu, gdy stanie się możliwe samodzielne pokonanie minibossa (niektórych nie można pokonać samemu). Istnieją również tzw. minibossy eventowe, czyli pojawiające się tylko podczas danego eventu. Za pierwszym razem prawie wszystkie minibossy można spotkać w danym miejscu ich występowania, jeśli odblokowało się do nich dostęp, natomiast po każdej wygranej trzeba spełnić określone warunki do ich odnowienia.

  Minibossy ze względu na stan odnowienia można podzielić na:

  • lokalne - czyli odnawiające się każdemu z osobna (są to prawie wszystkie minibossy),
  • globalne - czyli odnawiające się wszystkim graczom (1 miniboss dla wszystkich).

  Tłumacz/Translate
  MFO3 is a game viever tional MMORPG.
  Arkadia * in the third version differs little from that of the other, except for improved graphics. The biggest difference is such that the Arkadia will have more other locations.
  You can now access to five cities, but appeared to be more of them. There are also events taking place at Easter, Halloween, Valentine's Day and Christmas.
  Events last about 1.5 tygodnia.Ilość bosses are now over forty. These are:
  -Great bird
  -Gacek x2
  -Goblin Dwarf
  -Niebieska Jelly
  -Nymph
  -Królowa Hornets
  -2x Upita Bandit
  -Raps
  -Goblin Royal
  -Dowódczyni Guild
  - and much much more
  
  Currently, the maximum level is 65, but with the upcoming updates it will be about 80 levels.
  I myself have a level 42 and get tired of the boss ... Green Dragon!
  
  Further there are Mini-Bosses.
  Minibossy is a powerful kind of ordinary bosses, but you can overcome them repeatedly and fight them in groups - this means that nearly all minibossy have the ability to work on a whole group of players. Usually they beat them just a few people in the group until they reach an appropriate level, when it becomes possible self-defeating miniboss (some you can not beat yourself). There are also so-called. minibossy Event, which appear only during the event. For the first time, almost all minibossy can be found in the place of their occurrence, if unblocked the access to them, and after every win you have to fulfill certain conditions to renewal.
  
  
  Minibossy due to the renewal of the state can be divided into:
  • Local - a renewing each one of them (they are almost all minibossy)
  • global - that is renewing itself all the players (1 miniboss for all).
  
  

  Arkadia*-world

  Oceń artykuł My Fanstasy Online 3

  (5/5) 1 ocena

  Komentarze

  ok

  23 września 2018 14:02
  0